Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Jiří Holcman – Bulharské víno.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nabídku a prodej vín v internetovém obchodě Bulharske-vino.cz (https://www.bulharske-vino.cz) jakož i na právní vztahy, které s nabídkou a prodejem zboží souvisí. Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o prodávajícím, je jímJiří Holcman IČO 40698246 se sídlem Chýnovská 131, Tábor 4, 391 02

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě Bulharské víno zboží s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti.

Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Za závaznou on-line objednávku zboží se považuje odeslání vyplněného on-line formuláře na internetových stránkách internetového obchodu https://bulharske-vino.cz/ v nákupním košíku; objednávka je v takovém případě odeslána kliknutím na tlačítko odeslat objednávku.
 • V objednávce musí být uvedeny alespoň tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího, bydliště kupujícího, telefonní spojení na kupujícího a e-mailová adresa kupujícího. Je-li kupující podnikatelem, musí být v objednávce uvedeno též IČO, je-li kupující navíc plátcem daně z přidané hodnoty, musí být v objednávce uvedeno i DIČ. Kdykoliv před odesláním objednávky je možné vrátit se k předcházejícím krokům a zkontrolovat zadané údaje či opravit případné chyby.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Odchylně od ust. 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není nabídka zboží v internetovém obchodě návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až objednávka kupujícího.

Pokud zboží není možné přidat do nákupního košíku, není dostupné, a tudíž není možné je objednat. Ve výjimečných případech může nastat situace, že i zboží, které je možné přidat do nákupního košíku, není dostupné – k tomu může dojít např. v situaci, kdy v krátké době mezi přijetím a vypravením jednotlivých objednávek před tím, než elektronický evidenční systém prodávajícího stihne zaznamenat pohyb zbožím, čímž dojde k souhrnu objednání většího množství zboží, než má prodávající ve skutečnosti k dispozici. Rozhodující je pořadí doručení jednotlivých objednávek, přičemž pro pozdější objednávky je takové zboží dle okolností buď vyprodané, nebo nedostupné; prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek, které jsou uvedeny níže v článku PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO.

 • Po odeslání objednávky zašle prodávající kupujícímu automatickou e-mailovou zprávu  o přijetí objednávky.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouva ohledně kupujícím objednaného zboží je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka je prodávajícím potvrzena doručením e-mailové zprávy s informací o přijetí objednávky ke zpracování, nebo s informací, že se objednávka vyřizuje. Zpráva bude doručena na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce; v této zprávě je vždy uvedeno číslo objednávky (rezervace).
 • Nepotvrdí-li prodávající objednávku ve lhůtě 3 dnů od jejího přijetí ke zpracování, platí, že prodávající objednávku kupujícího coby návrh na uzavření kupní smlouvy odmítl.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.
 • Kupní smlouvu není možné uzavřít s kupujícím, kterým je člověk mladší 18 let, neboť prodávající respektuje zákonný zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
 • Každá uzavřená kupní smlouva je uložena u prodávajícího v elektronické podobě po dobu, po kterou je oprávněn zpracovávat osobních údaje kupujícího. Prodávající umožní kupujícímu na požádání přístup k uzavřené smlouvě zasláním jejího souhrnu v elektronické podobě. Požádat prodávajícího o zaslání kupní smlouvy v elektronické podobě je možné na adrese: info@bulharske-vino.cz

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odeslat kupujícímu objednané zboží na kupujícím uvedenou adresu. Prodávající je povinen zboží dodat či odevzdat nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud je z provozních důvodů zboží zasíláno jiným dopravcem, než bylo původně uvedeno, je kupující po odeslání objednávky informován e-mailovou a/nebo SMS zprávou o změně dopravy. V případě zboží, u něhož kupující zvolil platbu jiným způsobem než dobírkou, bude zboží odesláno až po úhradě celé kupní ceny (lhůta pro dodání zboží se v takovém případě prodlužuje o dobu potřebnou k provedení platby a připsání částky na bankovní účet prodávajícího). Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu též doklad o prodeji – daňový doklad je prodávajícím zasílán elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Zrušení objednávky – pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku / kupní smlouvu před expedicí zboží, je toto možné provést po dohodě s prodávajícím elektronickou poštou (info@bulharske-vino.cz), telefonicky (tel.608024843)

V případech křehkého zboží, či zboží, které je jinak rizikové či náchylné ke snadnému poškození, je prodávající oprávněn – za účelem splnění své povinnosti zabalit zboží pro přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu – otevřít před odesláním zboží prodávajícímu originální obal, vyjmout zboží a náležitě zabezpečit pro přepravu a následně je vrátit do originálního obalu.

 • Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo budou prodávajícímu sdělena během registrace, jsou prodávajícím považována za důvěrná a bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku též v případě, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dojde k vyprodání zásob zboží, jež má být předmětem koupě, nebo je-li takové zboží nedostupné. Smluvní strany se však mohou dohodnout, že v rozsahu ostatního objednaného zboží, které není vyprodané ani nedostupné, bude kupní smlouva splněna za původně sjednaných podmínek; k tomu postačuje forma e-mailových zpráv. Zásobami se rozumí zboží dodané prodávajícímu za podmínek, které umožňují jeho prodej za cenu, jež je sjednána v kupní smlouvě, v souladu s právními předpisy.
 • Zboží bude kupujícímu dodáno zabalené obvyklým způsobem tak, aby bylo chráněno před poničením.
 • Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem – katalogem prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo možnosti aktuální změny cen. Ceny uvedené u zboží v internetovém obchodě jsou včetně daně z přidané hodnoty stanovené v ČR.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu. Pokud kupující zboží na sjednaném místě dodání nepřevezme (ať již proto, že není přítomen, proto, že odmítne zboží převzít, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který leží na jeho straně), je povinen prodávajícímu zaplatit kompenzaci nákladů na opakované dodání. S cenou zboží je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím odesláním.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je spotřebitel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží, pokud bylo se zbožím nakládáno jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Náhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; prodávající v takovém případě vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to buď stejným způsobem, kterým spotřebitel uhradil kupní cenu, nebo jiným způsobem, se kterým spotřebitel bude souhlasit, za podmínky, že tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Pro vrácení zboží není možné použít služby, při kterých je zboží

 • doručováno třetí osobě do jejích prostor k následnému vyzvednutí adresátem, a nikoliv přímo prodávajícímu (např. výdejní místa či výdejní boxy Zásilkovny). Jestliže spotřebitel při objednání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající uhradí spotřebiteli též náklady spojené s vrácením zboží s výjimkou případů, kdy zboží nemůže být prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.). Veškerá práva dle tohoto odstavce je kupující oprávněn uplatnit na adrese sídla prodávajícího nebo – po dohodě s prodávajícím – v některé z jeho prodejen.
 • Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobní;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
 • Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod.) a v případě jakýchkoliv závad či poškození toto neprodleně oznámit prodávajícímu prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě shledání porušení obalu, jež svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku převzít; tím však nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží ani další práva, jež vyplývají z právních předpisů. Kupující je v případě poškození zásilky či jejího obalu zároveň povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě (někdy může být takový dokument označen i jako „převzetí zboží s výhradou“).
 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu případné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a pokud jde o skryté vady zboží, bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží, jinak hrozí, že soud kupujícímu nepřizná práva z vadného plnění; to neplatí v případech, kdy je kupujícím spotřebitel – pro tyto případy platí lhůta stanovená § 2165 občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující si může u zboží, jehož velikost, hmotnost a množství to umožnuje, zvolit jako způsob doručení do vlastních rukou.

 • částka dopravného je kupujícímu sdělena vždy před dokončením a odesláním objednávky. Při tomto způsobu doručení může z kapacitních či technických důvodů dojít k doručení zboží do jiného blízkého výdejního místa či boxu nebo doručení prostřednictvím zásilkové služby na adresu kupujícího; taková změna doručení nemá vliv na cenu dopravy.
 • Další možností je „Doručení kurýrem“. Při této volbě je kupujícímu zboží vždy zasíláno prostřednictvím kurýrní služby. Tento způsob dopravy je zpoplatněn, přičemž konkrétní částka dopravného je kupujícímu sdělena vždy před dokončením a odesláním objednávky.
 • Kupující může uhradit kupní cenu zboží některým z níže uvedených způsobů:
 • bezhotovostním online převodem nebo platební kartou
 • dobírkou (platba v hotovosti nebo kartou) – při převzetí zboží od kurýrní služby
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího; tento způsob úhrady je vždy zdarma.
 • Pokud při zasílání zboží prostřednictvím kurýrní společnosti nemůže být toto doručeno na adresu uvedenou kupujícím, ať již z důvodu faktické neprůjezdnosti pozemní komunikace (např. šířka komunikace, výška podjezdu apod.), nebo z důvodu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (např. zákaz vjezdu, zákaz vjezdu vozidel nad určitou hmotnost. apod.), splní prodávající svou povinnost dodat kupujícímu objednané zboží jeho doručením na nejbližší místo od kupujícím uvedené adresy, na které je možné fakticky dojet, aniž by tím došlo k porušení pravidel silničního provozu (náhradní místo doručení). Doručující řidič kurýrní společnosti, popř. pracovník prodávajícího v takovém případě telefonicky kontaktuje kupujícího na jím uvedené telefonní číslo za účelem domluvení náhradního místa doručení. Pokud se z důvodu na straně kupujícího nepodaří náhradní místo doručení domluvit, v důsledku čehož bude zásilka vrácena prodávajícímu, může prodávající po kupujícím požadovat náhradu nákladů spojených s tímto marným pokusem doručit objednané zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, na základě které byla kupní cena zboží uhrazena prostřednictvím platební karty, budou peněžní prostředky vráceny na kartu, ze které byly zaplaceny (resp. na bankovní účet, ke kterému byla karta vydána), ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou jinak; vrácení peněžních prostředků zaplacených kartou může trvat až 14 dnů v závislosti na rychlosti komunikace a transakcí mezi zúčastněnými bankami.

Reklamační řád Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě Bulharské víno (https://www.bulharske-vino.cz). Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o prodávajícím, je jím Jiří Holcman Chýnovská 131, Tábor 4, 391 02.

Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě bulharske-vino.cz zboží s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti.

Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 rozumí veškeré hmotné movité předměty, přičemž voda, plyn a elektřina se považují za zboží ve smyslu této směrnice, jsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, a dále veškeré hmotné movité předměty, jež obsahují digitální obsah či digitální službu nebo jsou s digitálním obsahem či digitální službou propojeny, a to takovým způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu či digitální služby bránila tomu, aby dané zboží plnilo své funkce. Prodávající v internetovém obchodě nenabízí zboží, jež obsahuje digitální obsah či digitální službu nebo je s digitálním obsahem či digitální službou propojeno.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

 1. Práva kupujícího z vadného plnění v případě prodeje zboží
  2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že zboží
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; tímto prohlášením však prodávající není vázán, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy, ledaže prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

2.2. Trvanlivost jednotlivých druhů vín je individuální. Optimální doba spotřeby a případná doba archivace je uvedena u každého vína zvlášť, u likérů je ideální doba spotřeby uvedena na lahvi. U nepotravinářských produktů (vinařské doplňky – sklenice, karafy, bedýnky, kazety atd.) se doba odpovědnosti za vady řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně je dána záruka, která vyplývá z příslušného prohlášení prodávajícího či výrobce zboží.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka nebo tištěná prezentace v katalogu. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán nejblíže následující ročník téhož vína. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výslovně uvést v poznámce pomocí funkce „Poznámka k objednávce“ v posledním kroku před odesláním objednávky.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené jeho nevhodným zacházením se zbožím či jeho nevhodným skladováním strany kupujícího. Prodávající odpovídá pouze za prokazatelné senzorické vady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Zároveň není možné uplatňovat vady vín po víceletém uskladnění u kupujícího nebo vady způsobené stářím při nákupu již lahvově zralých vín (například u starých ročníků vín ). U prodávajícího jsou vína skladovány v optimálních podmínkách klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti je zajištěna neustálá čerstvost zboží.

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba uvedené výše v tomto odstavci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Lhůty pro vyřízení reklamace jsou uvedeny v čl. 6 níže.

2.3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

2.4. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo je opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

2.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

3. Práva kupujícího ze záruky za jakost v případě prodeje zboží
3.1. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo je opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

3.2. Záruka za jakost vzniká i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna. Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat

 • údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
 • označení zboží, na něž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky,

přičemž však neuvedením těchto údajů není platnost záruky dotčena. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Stejné účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu zboží.

3.3. Za vadu zboží krytou zárukou se považuje stav, kdy zboží nebude mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

3.4. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší; tím není dotčena druhá věta odst. 3.2.

3.5. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

3.6. Vyskytne-li se u zboží během záruční doby vada krytá zárukou, má kupující právo požadovat opravu zboží, doplnění toho, co chybí, anebo dodání nového zboží bez vad. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující odstoupit od smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu.

3.7. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6., způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost.

3.8. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6. dále v případech, kdy je vyloučeno právo kupujícího z vadného plnění dle čl. 2.

3.9. Vadu, na kterou se vztahuje záruka, musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

3.10. Plnění, kterého lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění dle čl. 2, se kupující nemůže domáhat na základě práva ze záruky za jakost.

 1. Uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost
  4.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle čl. 2 nebo práva ze záruky za jakost dle čl. 3 (dále jen „reklamace“), pouze pokud prodávajícímu prokáže, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to včetně data a přibližného času koupě (např. předložením originálního dokladu o zaplacení zboží, záručního listu, pokud je potvrzen prodávajícím, či jiným hodnověrným způsobem). Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a kontaktní údaje.4.2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na adrese sídla prodávajícího, případně též elektronickou poštou na adrese: bulharske-vino.cz nebo telefonicky 608024843.4.3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést, jaké právo z vadného plnění či právo ze záruky za jakost uplatňuje, tedy jaký požaduje způsob vyřízení reklamace.4.4. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

4.5. V případě uplatnění reklamace je prodávající povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

4.6. Uplatnil-li kupující práva z vadného plnění oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Kupující má v takovém případě právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění za podmínek stanovených § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto právo však musí být uplatněno nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud k námitce prodávajícího právo kupujícímu nepřizná.

4.7. Pokud kupující při výkonu práv z vadného plnění či práv ze záruky za jakost odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Pro vrácení zboží není možné použít služby, při kterých je zboží doručováno třetí osobě do jejích prostor k následnému vyzvednutí adresátem, a nikoliv přímo prodávajícímu (např. výdejní místa či výdejní boxy apod.). Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že mu zboží odeslal.

 1. Lhůty pro vyřízení reklamace
  5.1. V případě, že kupující je spotřebitelem, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.5.2. V ostatních případech prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který je kupující koupil.5.3. Prodávající je povinen ve lhůtě pro vyřízení reklamace informovat kupujícího o skutečnosti, že jeho reklamace byla po odborném posouzení tvrzené vady vyřízena, pouze pokud se jedná o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem. V ostatních případech je plně na kupujícím, aby se u prodávajícího po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace sám informoval, zda a jak byla jeho reklamace vyřízena.6. Vyzvednutí zboží po provedení opravy nebo po dodání nového zboží bez vad
  6.1. Byla-li reklamace vyřízena opravou zboží nebo dodáním nového zboží bez vad a kupující si nevyzvedne opravené nebo nově dodané zboží bez zbytečného odkladu poté, co reklamace měla být vyřízena, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o vyřízení reklamace, může je prodávající na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha zboží, prodávající vyrozumí kupujícího o zamýšleném prodeji takového zboží a stanoví mu náhradní lhůtu k jeho převzetí, která nesmí být kratší než jeden měsíc.6.2. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu delší než šest měsíců, popřípadě brání-li tomu povaha zboží, nehlásí-li se kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu přiměřenou jeho povaze, může prodávající zboží na jeho účet prodat i bez vyrozumění dle odst. 6.1.

6.3. Odst. 6.1. a 6.2. se použijí obdobně, pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží v případě zamítnutí reklamace bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta pro vyřízení reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o zamítnutí reklamace.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dne 9. 3. 2024